criteria

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Categorization ja reunaelementti kehyksessä Communicate_categorization

Määritelmä

  • KUVAUS: Se peruste tai kriteeri, jonka pohjalta kehyksessä kuvattu entiteetti kuuluu johonkin kategoriaan
  • ESIM: Tällöin työtaistelutoimenpide voitaisiin tekijän ehdotuksen mukaan MÄÄRITELLÄ uudelleen siten, että tilanteet, joissa työstä pidättäytyimisoikeus on olemassa, eivät kuuluisi sen piiriin. (Communicate_categorization)
    Kaikissa olosuhteissa on sen takia tariffipoliittinen pakko LUOKITELLA kuljetusesineet edeltäpäin hyväksyttyjen arvoperusteiden mukaan. (Categorization)

Esiintyy kehyksissä

Categorization, Communicate_categorization -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback