crime_jurisdiction

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Extradiction

Määritelmä

  • KUVAUS: Valtio tai vastaava juridinen alue, jonne epäilty lähetetään
  • ESIM: Hän sulki samalla pois mahdollisuuden, että libyalaiset LUOVUTETAAN Yhdysvaltoihin tai Englantiin ennen lokakuun alkua. (Extradition)

Esiintyy kehyksissä

Extradition -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback