crime

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Committing_crime

Määritelmä

  • KUVAUS: Tavallisesti tietoinen teko, joka rikkoo lakia.
  • ESIM: Miksi naiset TEKEVÄT vain kymmenkunta henkirikosta vuodessa, mutta ovat uhreina yli kolme kertaa useammin? (Committing_crime)

Esiintyy kehyksissä

Committing_crime -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback