creator

  • TYYPPI: Ydin- tai reunalementti kehyksissä, joissa kuvataan erilaisia luomisprosesseja tai niiden lopputuloksia. Yleensä ydinelementti kehyksissä, joiden KLE on verbi, ja reunaelementti kehyksissä, joissa KLE on substantiivi.

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö tai ryhmä, joka luo toiminnallaan jotakin (yleensä fyysistä). Kehyksestä riippuen luominen voi olla joko tietoista tai tiedostamatonta.
  • ESIM: Kultaiset Kalevala Korun SORMUKSET tuovat viestin kaukaa menneisyydestä- ajanlaskunne alusta , viikinkiajalta ja viime vuosisadoilta. (Accoutrements)
    Pentagon loi myytin pommitusten täsmällisyydestä. (Creating)
    Tavallisin väärentäjän tekemä virhe on se, että hän KOPIO kopiopaperia käyttämällä uskollisesti nimikirjoituksensa — sanokaamme esimerkiksi vokseliin. (Duplication)

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Buildings, Clothing, Create_physical_artwork, Create_representation, Creating, Duplication, Intentionally_create, Physical_artworks, Weapon

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback