created_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Building, Creating ja Intentionally_create

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti, jonka joku agentti tai aiheuttaja luo
  • ESIM: Neste Chemicals PERUSTI myyntikonttorin Singaporeen heinäkuussa 1988 ja pian sen jälkeen yhtiö perusti sinne Technical Centerin. (Intentionally_create)
    Liittohallitus syyttää kuntaa myös terveysaseman tontin luvattomasta kaviosta ja vaatii korvausta, kun kunta RAKENSI päiväkeskuksen terveysaseman tontille. (Building)

Esiintyy kehyksissä

Building, Creating, Intentionally_create

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback