court

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Sentencing ja Trial, reunaelementti kehyksessä Appeal

Määritelmä

  • KUVAUS: Oikeus- tai tuomioistuin, jossa jotakin oikeusjuttua käsitellään. Kehyksessä Trial se tietty paikka, jossa oikeudenkäyti tapahtuu.
  • ESIM: Molempiin lakeihin on nyttemmin otettu säännös siitä, että VALITUS tehdään lääninoikeudelle. (Appeal)
    Nuori rikoksentekijä, jonka vankilaoikeus on MÄÄRÄNNYT kärsimään rangaistuksensa nuorisovankilassa, joutuu uuden lainsäädäntömme mukaan monessa kohden toiseen asemaan kuin tavallinen kuritushuone- tai vankeusvanki. (Sentencing)

Esiintyy kehyksissä

Appeal, Sentencing, Trial -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback