course

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Education_teaching

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin kurssi tai luentosarja, joka käsittelee opetettavaa aihetta
  • ESIM: Seminaarin LUENNOITSIJAT ja alustajat edustivat eri kaupan järjestöjä ja vähittäiskaupan konsultointiyrityksiä. (Education_teaching)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback