countertransfer

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Receiving

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin palvelus tai annettu hyödyke, jota vastaan sen tekijä tai antaja saa jotakin hyvää vastineeksi
  • ESIM: 8. Onko kuitenkin niin, että jos auton omistaja vaatii korvausta pekastaan omasta korjaustyöstään, hänellä ei olekaan oikeutta SAADA hyvitystä tästä työstä? (Receiving)
    Onko ostajalla oikeus SAADA korvaus kustannuksistaan? (Receiving)

Esiintyy kehyksissä

Receiving -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback