count

  • TYYPPI: Ydin- tai reunaelementti. ydinelementtinä tavallisesti mittaamiseen liittyvissä kehyksissä.

Määritelmä

  • KUVAUS: Yksikköjen lukumäärä
  • ESIM: Tässä kolhoosissa on viljeltyä maata 1.207 HEHTAARIA. (Measure_area)
    Huutokaupasta valittaminen on sidottu UL 9: 3:n nojalla kahdenkymmenen PÄIVÄN määräaikaan. (Calendric_unit)
    Mikäli suunnitelmat toteutuvat, kahden VUOSIKYMMENEN kuluttua Irlanti olisi maailman ensimmäinen kehittynyt valtio, joka pystyy vaihtamaan rooliaan puun nettotuojasta nettoviejäksi. (Measure_duration)

Esiintyy kehyksissä

Calendric_unit, Containers, Measure_area, Measure_duration, Measure_linear_extent, Measure_mass, Measure_volume, Shapes -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback