correlate

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Change_position_on_a_scale ja Proliferating_in_number

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin korrelaatti, jonka myötä jokin ominaisuus muuttaa arvoaan. Usein ilmaisee aikaa, jonka myötä muutos arvossa tapahtuu.
  • ESIM: Markan arvon LASKU punnan mukana ei siis tilannetta mitenkään muuta, ellei markka laskisi vieläkin enemmän ja tulisi puntaankin nähden heikommaksi. (Change_position_on_a_scale)
    Väkijuomalasku maassamme NOUSEE huimasti vuosi vuodelta. (Change_position_on_a_scale)

Esiintyy kehyksissä

Change_position_on_a_scale, Proliferating_in_number -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback