copy

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Duplication ja Feigning

Määritelmä

  • KUVAUS: Kopio tai jäljitelmä jostakin alkuperäisteoksesta
  • ESIM: Teokset eivät ole kuitenkaan mitään Skrjabin- KLOONEJA , vaan hyvin persoonallisia keitoksia. (Duplication)
    Pienoismalleja ei suotta ole tehty alkuperäisten koneiden KOPIOIKSI - ne myös lentävät kuin esikuvansa. (Duplication)

Esiintyy kehyksissä

Duplication, Feigning -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback