coordinated_event

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Body_movement ja Self_motion

Määritelmä

  • KUVAUS: Tapahtuma, johon agentin toiminta vastaa tai jonka rytmissä sitä tehdään. Coordinated_event on kehyksen kuvaamasta tapahtumasta riippumaton, eli se tapahtuisi kehyksen kuvaamasta tapahtumasta huolimatta.
  • ESIM: Jeltsinin lyhyen puheen jälkeen tuhannet venäläiset asevelvolliset ja toisen maailmansodan veteraanit MARSSIVAT torin halki sotilassoittokunnan musiikin tahdissa. (Self_motion)

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Self_motion -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback