cook

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Apply_heat ja Cooking_creation

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö (tai ryhmä), joka valmistaa tai lämmittää ruokaa
  • ESIM: Siinä missä etelän ihminen KEITTÄÄ hernekeiton, tekee saamelainen kuivatusta lihasta porokeiton. (Apply_heat)
    Lauantaina emäntä LEIPOI piirakoita ja kantoi niitä lämpiminä koko ropakon pöydälleni.

Esiintyy kehyksissä

Apply_heat, Cooking_creation -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback