conviction

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Imprisonment

Määritelmä

  • KUVAUS: Langetettava tuomio (lakijärjestelmän luokituksen mukainen nimike jollekin rikokselle).
  • ESIM: [--] mutta ennen kuin se tuli täysin valmiiksi, hänet PANTIIN VANKILAAN noituudesta. (Imprisonment)

Esiintyy kehyksissä

Imprisonment -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback