convict

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Appeal ja Sentening

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, jolle langetetaan jokin tuomio tai joka vetoaa oikeusistuimeen omasta puolestaan
  • ESIM: Hän ei myöskään kertonut, aikooko hän VALITTAA tuomiosta. (Appeal)
    Nuori rikoksentekijä, jonka vankilaoikeus on MÄÄRÄNNYT kärsimään rangaistuksensa nuorisovankilassa, joutuu uuden lainsäädäntömme mukaan monessa kohden toiseen asemaan kuin tavallinen kuritushuone- tai vankeusvanki. (Sentencing)

Esiintyy kehyksissä

Appeal, Sentencing

-- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback