conveyed_emotion

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Facial_expression

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaus tunteesta, jota jokin ilme välittää tai ilmentää
  • ESIM: Ume paljasti, ettei se ei ole helppoa, mutta lopulta hänen kasvoilleen hiipi ilkikurinen VIRNISTYS. (Facial_expression)
    Leena loi paheksuvan SILMÄYKSEN veljeensä. (Facial_expression)

Esiintyy kehyksissä

Facial_expression -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback