controlling_variable

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Control

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin muuttuja, jolla on vaikutusta johonkin toiseen entiteettiin, asiantilaan tai muuttujaan
  • ESIM: Yllätys vain vahvistuu, jos numerot OHJAAVAT äänestyskäyttäytymistä. (Control)

Esiintyy kehyksissä

Control

-- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback