controlling_situation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Control

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin tilanne tai asianlaita, joka kontrolloi jotakin muuta entiteettiä, tilannetta tai jotakin niiden ominaisuutta
  • ESIM: Markkinat määräävät hinnan, mutta miten markkinat OHJAAVAT tuotantoa ja kulutusta? (Control)

Esiintyy kehyksissä

Control

-- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback