controlling_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä be_in_control ja Control

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti tai henkilö, joka kontrolloi jotakin toista henkilöä tai entiteettia tai jotakin sen ominaisuutta
  • ESIM: Italiassa pääministeri KONTROLLOI rahaa, politiikkaa ja televisiota. (Be_in_control)
    Tunisiasta tulee vieläkin paljon hälyttäviä tietoja mielivaltaisista pidätyksistä, ihmisoikeusaktivistien ja heidän järjestöjensä oikeudellisesta vainosta, järjestelmällisestä ilmaisun- ja yhdistymisvapauden kieltämisestä sekä sensuurista ja siitä, että valtio KONTROLLOI Internetiin pääsyä ja sen käyttöä.(Be_in_control)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_control, Control

-- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback