controlling_act

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Controlling_act

Määritelmä

  • KUVAUS: Se toimenpide tai käytöstapa, joka osoittaa toimijan tiukkuuden tai lepsuuden.
  • ESIM: Ja kuitenkin lapsien työhön totuttamista pidetään liian yleisesti jotenkin tarpeettomana, jopa vaaranakin, eikä vallalla oleva HEMMOTTELEVA kasvatus ole omiaan terästämään lujaa, tarmokasta toimintakykyä. (Strictness)

Esiintyy kehyksissä

Strictness -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback