contrast_set

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä First_rank

Määritelmä

  • KUVAUS: ryhmä entiteettejä, jotka ovat samanlaisia kuin kehyksessä kuvattu entiteetti ja joihin sitä verrataan
  • ESIM: Tunnetuimpia ja TÄRKEIMPIÄ niistä ovat ovien ja akkunoiden standardit. (First_rank)
    ENSISIJAISIA kohteita ovat Kalevalan kansallispuisto ja Laatokan saariston kansallispuisto. (First_rank)

Esiintyy kehyksissä

First_rank

-- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback