contract_basis

  • TYYPPI: reunaelementti monissa työllisyyttä tai työelämässä olemista kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee työsopimusta: esimerkiksi työn kokopäiväisyyttä, palkkausperiaatetta, työsuhteen vakinaisuutta tms.
  • ESIM: Jotkut asiakassuhteet ovat edelleen kokeilun peruja, ja lisäksi Mikkelin maalaiskunta on PALKANNUT hänet osa-aikaisesti yhden ihmisen tukihenkilöksi. (Employing)
    Vanhainkodin henkilökunta on jaettu eri työkohteisiin site , että vanhainkodissa työskentelee vuorotyössä SAIRAANHOITAJA, neljä perushoitajaa ja kuusi hoitoapulaista. (Medical_professionals)

Esiintyy kehyksissä

Employing, Hiring, Medical_professionals, People_by_vocation

-- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback