context_of_acquaintance

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä People ja People_by_age

Määritelmä

  • KUVAUS: Konteksti, johon joku henkilö assosioidaan (esim. paikka, jossa häneen on tutustuttu)
  • ESIM: atkaseurana Ristolla on tällä kertaa Ranskan matkalta TUTTU mies, joka on myös hoitanut lippujen hankinnan. (People)

Esiintyy kehyksissä

People, People_by_age -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback