context

  • TYYPPI: harvinaisempi reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: Se asiayhteys, josta jokin entiteetti tai ilmiö on tuttu tai josta se tulee tutuksi.
  • ESIM: Erikin osassa kuullaan Aidasta TUTTUA Kaludi Kalukowia. (Familiarity)
    Noita-Tarinoissa Hulda KEITTÄÄ louhokäärmekeittoa ja vierailulle saapuvat Viktor ja Valdemar. (Apply_heat)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Se ympäristö, jonka sisällä kehyksen kuvaama ilmiö pätee. Esimerkiksi kehyksessä Being_named se ympäristö, jossa nimitys pätee, ja kehyksessä First_experience se yhteisö (tai vastaava), jossa kuvailtu toiminta on uutta.
  • ESIM: Suuren yleisön MIELIKUVA heistä koomikkoina on television ansiota. (Impression)
    Heidän PEITENIMENSÄ saksalaisten puolella olivat 1 ja 2, ja heistä Wild saikin itselleen mainiot apulaiset , Myöhemmin Golda sai surmansa tehtäväänsä suorittaessaan. (Being_named)

Esiintyy kehyksissä

Apply_heat, Being_named, Evoking, Familiarity, First_experience, Impression, Make_acquaintance

-- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback