counter_actor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Subversion

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö joka aiheuttaa asioiden tilalle tai toisen henkilön toiminnalle haittaa.
  • ESIM: Et salli yhdenkään ihmisen HORJUTTAA asemaasi tai suuntaa, jonka olet valinnut hoitaaksesi asiasi kuntoon. (Subversion)

Esiintyy kehyksissä

Subversion

-- JuhaLuu - 2015-02-25

Topic revision: r1 - 2015-02-25 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback