contents

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Containing ja reunaelementti kehyksissä Containers ja Fullness

Määritelmä

  • KUVAUS: Jonkin säiliön tai asian sisältö (tai ainakin osa sisällöstä)
  • ESIM: Omenapuita löytyy saaressa, joista saadaan useampia TYNNYREITÄ omenoita. (Containers)
    Minä sain tyhjällä REPULLA tulla kotiin, mutta aivan kotiniityn reunalla huomasin puussa oravan. (Containers)
    Varsinkin viime mainitun monilukuiset, kirjoja TÄYNNÄ olevat huoneet, herättivät ansaittua hämmästelyä. (Fullness)

Esiintyy kehyksissä

Containers, Containing, Fullness -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback