content

 • TYYPPI: ydinelementti monissa kehyksissä

Määritelmä

 • KUVAUS: Se sisältö, mihin kehyksen kuvaava toiminta viittaa. Esimerkiksi se, mitä uskotaan, mitä sanotaan, mitä muistetaan, mitä kohtaan tunnetaan jotakin, mistä luovutaan tms.
 • ESIM: Karadzicin mukaan parlamentin jäseniä on vaikea TAIVUTELLA hyväksymään suunnitelmaa, joka jakaisi Bosnia-Hertsegovinan kymmeneen autonomiseen alueeseen etnisin perustein ja pakottaisi serbit luopumaan joistakin valloittamistaan alueista. (Suasion)
  Molemmat KEHOTTAVAT seuraamaan eläimen liikkeitä ja kertomaan havainnoista viranomaisille. (Attempt_suasion)
  ( SK ) Hyvät naiset ja herrat, maaliskuussa Kiinaan tekemäni vierailu VAKUUTTI minut tämän mietinnön ajankohtaisuudesta. (Eventive_cognizer_affecting)
  Ennän voinut sanoa totuutta, että Marja KAMMOKSUI Selma-tätiä eikä senvuoksi tuntenut enää olevansa kotonaan meillä. (Experiencer_focus)
  Nyt hallitus hyväksyi yksimielisesti säästöistä LUOPUMISEN. (Renunciation)

Muu käyttö

 • KUVAUS: Kehyksessä Sociability se asiayhteys, jossa kehyksen päähenkilö on sosiaalisesti jonkinlainen
 • ESIM: Minä olen oikein ihmetellyt, että ovatko ihmiset ARKOJA pyytämään vapaaehtoisapua, vai eikö tästä ilmaisesta toiminnasta ole riittävästi tietoa. (Sociability)

Esiintyy kehyksissä

Attempt_suasion, Awareness, Certainty, Coming_to_believe, Eventive_cognizer_affecting, Experiencer_focus, Experiencer_obj, Expressing_publicly, Memory, Reasoning, Reassuring, Renunciation, Request, Sociability, Suasion, Talking_into, Tolerating, Translating, Trust -- HeidiHal - 2015-02-11

Topic revision: r1 - 2015-02-11 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback