containing_text

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Text

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin laajempi teksti (esimerkiksi kirja), jonka osa kehyksessä kuvailtu teksti tai jossa se sijaitsee
  • ESIM: Mutta ovathan monet Kantelettaren BALLADEISTA todistettavasti Ruotsin välityksellä kulkeutuneet Suomeen , ja Kalevalan sankareissa on luultu keksityn sekä Balderin että Hamletin jälkeläisiä. (Text)
    Kun tutkimuksen varsinainen aihe on taistelu historiasta jaetussa Saksassa kylmän sodan aikana, kyseinen luku on tarkoitettu enemmänkin kirjan EPILOGIKSI kuin lopulliseksi analyysiksi aivan uudesta aiheesta. (Text)

Esiintyy kehyksissä

Text -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback