containing_object

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Closure

Määritelmä

  • KUVAUS: Identifioi sen objektin, jonka toimija avaa tai sulkee jonkin sulkijan tai kiinnikkeen avulla
  • ESIM: Kerran oli opettaja repinyt erään tytön puseron auki, jolloin tyttö ryhtyi NAPITTAMAAN puseroaan. (Closure)
    KORKITETUSSA pullossa ei ilma liiku. (Closure)

Esiintyy kehyksissä

Closure -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback