containing_event

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee laajempaa tapahtumaa, jonka sisällä tai aikana kehyksen kuvailema toiminta tapahtuu
  • ESIM: SAK:lainen Paperiliitto ARVIOI neuvottelutilannetta valtuustonsa kokouksessa perjantaina. (Assessing)
    Minä varmasti KATKAISIN lapseltani selän kylvettäessäni tai kantaessani sitä, sillä pieni lapsihan on aivan rento, eikä sillä ole vielä minkäänlaista ryhtiä . (Cause_harm)
    - Loistoristeilijöitä rakennettaessa kaikki reiät TUKITTIIN jotta lämpö pysyi sisällä, ja meitä saattoi kolmekymmentä ukkoa ruiskuttaa asbestia. (Filling)

Esiintyy kehyksissä

Abounding_with, Activity_finish, Activity_start, Adopt_selection, Arrest, Assessing, Attack, Cause_harm, Cause_to_make_progress, Change_position_on_a_scale, Convey_importance, Death, Discussion, Earnings_and_losses, Emptying, Experience_bodily_harm, Experiencer_obj, Feigning, Filling, Giving, Halt, Imitating, Impact, Imprisonment, Judgment_communication, Killing, Make_noise, Mention, Motion, Quarreling, Quitting_a_place, Reading_aloud, Request, Resolve_problem, Reveal_secret, Seeking, Self_motion, Statement, Success_or_failure, Successful_action, Summarizing, Temporary_stay, Traversing, Usin -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback