container_possessor

  • TYYPPI: reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee paikkaa, jonka sisälle tai omistukseen puheena oleva entiteetti kuuluu
  • ESIM: - Keskelle Kiinan VIIDAKKOA rakennettaessa voi käärmeitäkin olla vastassa. (Biological_area)
    Mihin neljään eri tyyppiin Suomen SUOT jaetaan? (Biological_area)
    Tuukkalantiellä monet siirtyvät ajoradalle juuri tuon hoitamattoman kohdalla, he eivät pelkää näköjään mennä allikkoonkaan, kuten läänin PÄÄKAUPUNKI Mikkeli. (Relational_political_locales)

Muita huomioita

Eroaa kehyselementistä relative_location, joka kuvaa sijainnin suhteessa toiseen paikkaan (esim. "Ranta Kaliforniassa" -lausekkeessa Kalifornia on relative_location, kun taas lausekkeessa "Kalifornian ranta" se on container_possessor.

Esiintyy kehyksissä

Aggregate, Biological_area, Locale, Locale_by_use, Natural_features, Political_locales, Relational_natural_features, Relational_political_locales -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback