container_portal

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Closure ja Fastener

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa säiliön aluetta tai osaa, jonka voi avata tai laittaa kiinni jollakin tapaa.
  • ESIM: Vahtimestari AVASI oven, katseli Joukon ja Marjan tavallisesta hieman poikkeavia vaatteita ja lopulta totesi: - Onhan meillä tilaa, mutta meillä on sellainen periaate, että pakolaisia ei oteta sisälle. (Closure)
    Vapaa-ajan asussa on sekä miehillä että naisilla keskeinen sija Ambiente-kankaisella takilla, joka SULJETAAN vetoketjulla. (Closure)

Esiintyy kehyksissä

Closure, Fastener -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback