consumer

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Manufacturing

Määritelmä

  • KUVAUS: Se kuluttaja(tryhmä), jolle jotakin tuotetta valmistetaan (eli tuotteen kohderyhmä)
  • ESIM: Usean osakasyhtiön omistama tietokonepalveluyhtiö TUOTTI atk-palveluja sekä osakkailleen että ulkopuolisille asiakkaille ja toimintaansa liittyen myi ja vuokrasi tietojenkäsittelylaitteita, -ohjelmia ja erilaisia tarvikkeita. (Manufacturing)
    JKV-Hydrauliikka VALMISTAA teollisuushydrauliikkaa lähinnä levyteollisuudelle ja muuhun puunjalostukseen . (Manufacturing)

Esiintyy kehyksissä

Manufacturing -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback