construction

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Containers

Määritelmä

  • KUVAUS: Teko tai tapahtuma, jonka avulla kuvattu säiliö on luotu (tai joka aiheuttaa säiliön muodostumisen)
  • ESIM: Metallipönttö tuli kiukaaksi lopullisesti vasta 1950-luvulla , samoihin aikoihin kuin vesi alettiin kuumentaa muuratussa PADASSA. (Containers)
    Lisäksi hänellä saattaa olla mukanaan kudottu kirjavakankainen OLKALAUKKU. (Containers)

Esiintyy kehyksissä

Containers

-- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback