constituents

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Body_mark

Määritelmä

  • KUVAUS: osat, joista kuvattu merkki tai jälki kehossa (ainakin osittain) koostuu.
  • ESIM: Jonkin ajan perästä KOVETTUMAN pinta alkaa veristää ja muodostaa hiukan visvaa sekä peittyy ruvella. (Body_mark)

Esiintyy kehyksissä

Body_mark -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback