constant_location

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Bringing ja Smuggling

Määritelmä

  • KUVAUS: Se säiliä, kulkuneuvo tai entiteetti, jonka sisässä jotakin kuljetetaan
  • ESIM: - Kuriirit lähetettiin Virosta Saksaan, josta nämä SALAKULJETTIVAT ekstaasia, kokaiinia ja hasista auton rakenteissa laivalla Turkuun. (Smuggling)
    Huijataanko meitä KANTAMAAN vettä tuoremehupurkissa? (Bringing)

Muita huomioita

KehyksessÄ Bringing on myös carrier-tagi, joka voi sekoittua constant_location-tagiin. Näistä kahdesta constant_location on tarkempi ja sijoittuu jonnekin carrier-tägin kuvaaman paikan sisään. Esimerkiksi lauseessa "Hän kuljetti autossaan vettä mehupurkissa" sana "autossaan" olisi carrier ja "mehupurkissa" constant_location. Huom! Kehyksessä Smuggling näitä ei eroteta toistaan.

Esiintyy kehyksissä

Bringing, Smuggling -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback