constancy

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Opinion

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa sitä, kuinka vakaasti kehyksen päähenkilö on jotakin mieltä
  • ESIM: Olin ollut vilpittömästi siinä USKOSSA, että edellä kuvattu käsitesekamelska ja sen pohjalle rakentuva lainoppi olisi jo unohdettu vuosisadan alun saksalaisen oikeustieteen pölyisiin loukkoihin. (Opinion)

Esiintyy kehyksissä

Opinion -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback