consideration

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Place_weight_on (nyk. Emphasizing)

Määritelmä

  • KUVAUS: Tapahtuma, asianlaita, ominaisuus tai entiteetti, jonka ominaisuuksilla on potentiaalista vaikutusta kehyksen päähenkilön suorittaman toiminnan onnistumiseen ja jota sen vuoksi pidetään prosessissa tärkeänä.
  • ESIM: Perjantaina alkanut konventti PAINOTTI kauttaaltaan Jumalan tahdon oppimista Raamatusta . (Place_weight_on)
    Hurriganes on ollut yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä suomalaisia rockyhtyeitä, kun PAINOTUS asetetaan sanalle rock. (Place_weight_on)

Esiintyy kehyksissä

Place_weight_on (nykyään Emphasizing) -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback