conqueror

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Conquering

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti, joka ottaa valtaansa jokin teeman (yleensä maa-alue tai vastaava).
  • ESIM: Euroopassa alkoi siirtomaavallan historia 1400-luvulla, kun Portugali VALTASI tukikohtia Afrikan rannikolta. (Conquering)
    Amerikkalaisviranomaiset kertoivat, että osa rikoksiin syyllistyneistä oli kuitenkin ehtinyt paeta Kuwaitista ennen kuin liittoutuman sotilaat VALTASIVAT kaupungin.

Muita huomioita

Esiintyy kehyksissä

Conquering

-- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback