connections

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Network

Määritelmä

  • KUVAUS: suhteet tai fyysiset entiteetit, jotka yhdistävät jonkin systeemin solmukohdat toisiinsa.
  • ESIM: Tämä oli asia erikseen, kun jäsenvaltioita oli kuusi ja niillä oli maarajat toisiinsa ja yhtenäinen RAUTATIEVERKOSTO . (Network)

Muita huomioita

Yllä olevassa esimerkissä connections-tagiin kuuluu periaatteessa vain "rautatie", kun taas "verkosto" on kehyksen laukaiseva elementti.

Esiintyy kehyksissä

Network -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback