connected_location

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Connecting_architecture

Määritelmä

  • KUVAUS: Ainakin kaksi (voi olla useampia) kohdetta, jotka on yhdistetty toisiinsa jollakin arkkitehtonisella osalla.
  • ESIM: Pohjakerroksen näppärä huoneisto, jonne ei PORTAITA. (Connecting_architecture)

Esiintyy kehyksissä

Connecting_architecture -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback