connected_item

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Connectors

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti, joka on kiinnitetty johonkin kiinnittimeen, joka rajoittaa entiteetin liikkumavapautta
  • ESIM: Saappaat olivat köytetty NARULLA toisiinsa selkeäksi paketiksi, jonka ympäriltä oli " käärinliinat " kuluneet pois. (Connectors)
    Mies oli sitonut mopon perään potkukelkan kymmenmetrisellä NARULLA. (Connectors)

Esiintyy kehyksissä

Connectors -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback