condition

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä being_obligated

Määritelmä

  • KUVAUS: Ehto: esimerkiksi asiantila, jonka vallitessa kehyksen päähenkilö on velvoitettu tekemään jotakin
  • ESIM: Työnantajahan on joka tapauksessa VELVOLLINEN peruuttamaan irtisanomisen, jos irtisanomisaikana työtä ilmaantuukin lisää. (Being_obligated)

Esiintyy kehyksissä

Being_obligated -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback