concessive

  • TYYPPI: Harvinaisempi reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee jotakin, josta huolimatta jotakin on tapahtunut tai jotakin, johon nähden kehyksen laukaisevan elementin kuvaama tapahtuma tai asiantila on odottamaton.
  • ESIM: Vaikka Suomi ei mm. luumateriaalin huonon säilyvyyden takia olekaan paras mahdollinen työkenttä paleopatologeille, olen VARMA että suunnitelmallinen yhteistyö heidän , arkeologien ja historioitsijain välillä 10 * avaisi uusia, tuloksellisia näkökulmia moniin maamme esi- ja varhaishistorian ongelmiin. (Cerainty)
    Huonosta säästä huolimatta oli PATIKOIMASSA kaikkiaan satakunta pääkaupungin " teiniä ". (Self_motion)

Esiintyy kehyksissä

Activity_start, Certainty, Self_motion -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback