concepts

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Cognitive_connection ja Relating_concepts

Määritelmä

  • KUVAUS: Ajatukset, asiantilat, ideat tms. jotka liitetään kognitiossa toisiinsa
  • ESIM: Vaarallisten lojaalisuuksien hajottaminen ja yhteiskunnan terveen ytimen vahvistaminen YHDISTYIVÄT porvarillisissa johtopäätöksissä vuosien 1917 — 18 kokemuksista. (Cognitive_connection)

Muita huomioita

Tällä tägillä merkitään rinnasteisia tarkoitteita. Jos tarkoitteet ovat lauseessa itsenäisiä, käytetään tägejä concept_1 ja concept_2.

Esiintyy kehyksissä

Cognitive_connection, Relating_concepts -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback