concept_2

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Cognitive_connection, Make_cognitive_connection ja Relating_concepts

Määritelmä

  • KUVAUS: konsepti (ajatus, idea, astiantila tms.) joka yhdistetään kognitiossa johonkin toiseen konspetiin.
  • ESIM: Vapautta ei kuitenkaan pidä taata samalla tavalla kuin on tehnyt Yhdysvaltojen hallitus, joka LIITTÄÄ turvallisuuden ja vapaudenriiston toisiinsa. (Make_cognitive_connection)
    Vuoden aikana tehtiin kaksikin tärkeätä havaintoa, jotka LIITTIVÄT viruksen syövän esiintymiseen (relating_concepts)

Esiintyy kehyksissä

Cognitive_connection, Make_cognitive_connection, Relating_concepts -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback