component_entities

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä System

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetit, jotka muodostavat yhdessä jonkin laajemman (ja jotakin tarkoitusta palvelevan) systeemin
  • ESIM: Samaten on selvää, että Boeingin kautta toimiva amerikkalainen sotilaallis-teollinen KOMPLEKSI hallitsee yksinoikeudella lentoliikennettä. (System, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

System -- HeidiHal - 2015-02-20

Topic revision: r1 - 2015-02-20 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback