component

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Installing

Määritelmä

  • KUVAUS: Objekti, joka asennetaan yleensä määrättyyn kohteeseen ja jotakin tarkoitusta varten
  • ESIM: Joku viisas ehti jo eilen sanoa, että Mikkelin kaupunki ratkaisi lopulta salamavauhdilla ohitustiejahkailunsa ASENNUTTI tuon liikennemerkin Urpolankadulle. (Installing)
    Setä ASENSI antennin pirtin katolle ja isä napsautti suhisevan kuvan ruutuun. (Installing)

Esiintyy kehyksissä

Installing -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback