complex

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä System

Määritelmä

  • KUVAUS: Kompleksi tai kokonaisuus, joka koostuu pienemmistä komponenteista ja palvelee jotakin tarkoitusta
  • ESIM: Nyt he käyttävät tätä luoja, johon eivät enää usko, tehdäkseen ihmiskunnasta valtiollisten JÄRJESTELMÄNSÄ orjia, mikä kuitenkin itse asiassa sotii heidän omia oppejaan vastaan. (System)

Muita huomioita

Yleensä sekä KE että KLE

Esiintyy kehyksissä

System

-- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback