completeness

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Grasp

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee sitä, kuinka täysin tai laajasti kehyksen päähenkilö on ymmärtänyt tai tajunnut kuvatun ilmiön
  • ESIM: Mutta tämän ideologian kaikinpuoliseksi YMMÄRTÄMISEKSI olisi tarpeen viitata lukemattomiin muihinkin ilmiöihin kansakunnan elämässä. (Grasp)
    Korhonen YMMÄRTÄÄ täysin sodan tragiikan. (Grasp)

Esiintyy kehyksissä

Grasp -- HeidiHal - 2015-02-10

Topic revision: r1 - 2015-02-10 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback